ŽELEZNICE SRBIJE
Obaveštenja o obustavi postupka

Javne nabavke

Obaveštenje

Javna nabavka br. 54/2015 -  Nabavka ulja i maziva, u otvorenom postupku,  za Partije 16, 33 i 35

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti  br. 33/2015 - Plakati upozorenja

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 22/2014 - Nabavka usluge remonta ZF menjača (ZF 4WG-65II) sa mašine 08-32 br. 2276 sa nabavkom i ugradnjom delova, remonta prenosnika snage sa mašine 09-32CSM br.2288 i remonta menjača AK 6-80 sa biračem na mašini 08-32 br. 2089 i remonta birača na mašini 07-32 br.1810, u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, za Partiju 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.1/2015 – Nabavka dobara za osposobljavanje depoa u Zemunu za održavanje EMV-a STADLER, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br.210/2014 –  Delovi za opravku DMV 812/814-306, Partija 3 i Partija 5

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.12/2015 – Nabavka skretničke hrastove impregnisane građe, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javne nabavke male vrednosti br. 149/2014 – Usluge regeneracije brizgaljki za dizel električne lokomotive, za Partiju 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 100/2014 - Nabavka usluge servisa, remonta i popravke reparacijom i antikorozivnom zaštitom na železničkim konstruktivnim grupama spoljašnje oplate i unutrašnjosti voznih sredstava, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 122/2014 - Nabavka usluge opravke pneumatske opreme i uređaja u sistemu kočnice, u otvorenom postupku, po partijama    

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 17/2015 – Elektronske komponente za SS I TK laboratorije

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 14/2015 – Delovi za mehaničke SS uređaje – skretničke brave , za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 11/2015 – Usluge remonta hidrauličnih menjača T211r

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 189/2014 - usluge pregleda opreme pod pritiskom

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 68/2014 – Nabavka dobara za osposobljavanje depoa u Zemunu za održavanje EMV-a STADLER, u otvorenom postupku, za Partiju 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 3/2014 – Nabavka pragova - prethodno napregnuti betonski sa predmontiranim elastičnim pričvršćenjem SKL-14, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 96/2014 – Nabavka usluge stručnog obrazovanja zaposlenih i stručnog usavršavanja, u otvorenom postupku, za Partiju 2, Partiju 3, Partiju 4, Partiju 5

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 96/2014 – Nabavka usluge stručnog obrazovanja zaposlenih i stručnog usavršavanja, u otvorenom postupku, za Partiju 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 99/2014 – Nabavka usluge izrade tehničke studijske i druge dokumentacije i ostale razvojne usluge

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 20/2015 – Konsultantske usluge za održavanje I razvoj IBM centralnog računarskog sistema

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 98/2014 – Nabavka rezervnih delova za putnička kola, rezervni delovi za Z-1kola, u otvorenom postupku, Partija 1 i Partija 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 110/2014 – Nabavka usluge izrade tehničke studijske i druge dokumentacije i ostale razvojne usluge, u otvorenom postupku, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka  br. 90/2014 - Usluge tehničke analize stanja sa idejnim rešenjem obnove železničke pruge Pančevo Glavna - Zrenjanin - Senta - Subotica, u otvorenom postupku 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 13/2014 - Materijal i oprema za sanaciju posledica poplava na objektima kontaktne mreže monofaznog sistema 25 kV, 50 Hz, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 211/2014 - Usluge popravke agregatai delova za DMV 812/814-306, za  Partiju 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 120/2014 -  Nabavka uređaja međustanične zavisnosti sa montažom za realizaciju rekonstrukcije kolosečnih kapaciteta u stanici Beograd za ostvarivanje direktnih vožnji sa pruge Beograd - Niš na prugu Topčider - Rasputnica Pančevački most, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka 9/2014 – Skretničke elektropostavne sprave i prateća oprema , u otvorenom postupku, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti 190/2014 – Nabavka filtera za sva vozna sredstva, za Partiju 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 228/2014 - Rezervni delovi za lokomotivski radio-dispečerski sistem - moduli za napajanje primopredajnika

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 114/2014 - Nabavka šina tipa 49 E1, kvaliteta 260 dužine L = 45m., u otvorenom postupku 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 68/2014. - Nabavka dobara za osposobljavanje depoa u Zemunu za održavanje EMV-a STADLER, u otvorenom postupku, po partijama.(Partija 3-viljuškari), za Partiju 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 183/2014 - Usluge regeneracije i popravke delova i uređaja stabilnih i mobilnih postrojenja za održavanje voznih sredstava, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 226/2014 – Betoniranje temelja stubova, portala i sidra  za realizaciju rekonstrukcije kolosečnih kapaciteta u stanici Beograd za ostvarivanje direktnih vožnji sa pruge Beograd-Niš na prugu Topčider-Rasputnica Pančevački most

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 2/2015 – Usluge prenosa, utovara, pretovara, istovara i drugo, po patijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 3/2015 – Usluga obezbeđenja pretovara kola I popravke tovara, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 175/2014 - Opšti potrošni I elektromaterijal za vučena vozna sredstva, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 172/2014 - „MI 8“ – automatska probnica za ispitivanje kočnice na teretnim kolima 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 21/2014 - Usluge remonta mernog i hidrauličnog sistema na mašinama: tip 08-275 br. 687 i tip 08-32 br. 2089 i br. 2088 i zavarivanje nosača radne kabine na mašinama tip 08-32 br. 2089, br. 2088 i br. 2277, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.86/2014 – Nabavka opreme, alata, delova i komponenti za održavanje dizel motornih vozila serije 711, u otvorenom postupku, za Partiju 4, Partiju 5 i Partiju 6

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.73/2014 – Nabavka usluge izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad - Subotica - granica Mađarske, sa dva pružna koloseka, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 216/2014 – Razni kursevi, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 92/2014 – Nabavka polovnih putničkih vagona, u otvorenom postupku, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 4/2014 – Nabavka šina tipa 49 E1 kvaliteta 260, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 215/2014 – Nabavka usluge  stručnog usavršavanja i specijalizacije (u zemlji i inostranstvu) , po partijama za Partiju 1, Partiju 2, Partiju 3, Partiju 4, Partiju 5, Partiju 6, Partiju 7, Partiju 8, Partiju 9, Partiju 10 I Partiju 11

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 83/2014 – Sijalice za sva vozna sredstva, po partijama, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 120/2014 – Usluge atestacije, bazdarenja I reatestacije, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 86/2014 -   Nabavka usluge tehničke analize sa idejnim rešenjem za dalju upotrebu elemenata mosta MD 88 iz Novog Sada na prugama "Železnice Srbije" ad, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 76/2014 - zaštitna oprema, u otvorenom postupku, za Partiju 4

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 185/2014 - Delovi hidraulične i pneumatske instalacije

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 52/2014 - Delovi za redovan remont kočne opreme, u otvorenom postupku, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 168/2014 - Klizači pantografa

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 74/2014 - Tehnički gasovi, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 6

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 77/2014 -  Nabavka zaštitne i službene obuće, zaštitne odeće i ostale službene odeće, u otvorenom postupku, po partijama - rezervisana javna nabavka, za Partije 1, 2 i 5

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 68/2014 -  Dobra za osposobljavanje depoa u Zemunu za održavanje EMV-a STADLER, u otvorenom postupku, za Partije 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 127/2014 - Rezervni delovi za lokomotivske radio-dispečerski sistem - module za napajanje primopredajnika

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 46/2014 - Usluge opravke pneumatske opreme i uređaja u sistemu kočnice, u otvorenom postupku, za Partiju 4

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 18/2014 -Nabavka rezervnih delova za tekuće održavanje klima uređaja Webasto, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavk br. 43/2014 - Usluge servisa, remonta i popravke reparacijom i antikorozivnom zaštitom na železničkim konstruktivnim grupama spoljašnje oplate i unutrašnjosti voznih sredstava, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 2 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 164/2014 - Rezervni delovi za birač napona elektrolokomotiva 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 158/2014 - Sredstva za snegoborbu, po partijama, za Partiju 2 i Partiju 3 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 122/2014 -  Opravka opreme voznih sredstava sa Šarganske osmice, po partijama, za Partiju 2 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 75/2014 - Usluge izrade tehničke dokumentacije, u otvorenom postupku, po partijama, postupka za Partiju 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 14/2014 - Zaštitna oprema, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 1 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 156/214 - Usluge zamene rukohvata na tunelskim eskalatorima br. 2015 i 2016 u železničkom stajalištu Vukov Spomenik

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Partija 1 javne nabavke male vrednosti br. 117/2014 - povratni vod i uzemljenje, čelična užad i kablovski pribor, vozni vod - pričvrsnice, stezaljke, vijci, bakarne žice Ø5, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 103/2014 - Materijal za održavanje elektrovučnih postrojenja, postrojenja za sekcionisanje i transformatorskih stanica 10/0,4 i 20/0,4 kV i nabavka elektronskih komponenti, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 140/2014 - Usluge uređivanja i održavanja arhiva u Nemanjinoj 6, po partijama, za Partiju 4

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 46/2014 - Usluge opravke pneumatske opreme i uređaja u sistemu kočnice, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 6

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 31/2014 - Nabavka usluge remonta ZF menjača (ZF 4WG-65II) sa mašine 08-32 br. 2276 sa nabavkom i ugradnjom delova, remonta prenosnika snage sa mašine 09-32CSM br.2288 i remonta menjača AK 6-80 sa biračem na mašini 08-32 br. 2089 i remonta birača na mašini 07-32 br. 1810, u otvorenom postupku, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Partija 1 javne nabavke male vrednosti br. 89/2014 -materijal i rezervni delovi za pregled i servis TMD-a; delovi za održavanje teške pružne mehanizacije; materijal i rezervni delovi za grejanje TMD-a; delovi za održavanje i popravku drezina; gumimetalni nosači i gumimetalni nosači i kardani, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 58/2014 - Rezervni delovi za putnička kola; rezervni delovi za Z-1 kola, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 4 i Partiju 5

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 30/2014 - Namirnice, bezalkoholna pića i alkoholna pića, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 1, Partiju 2, Partiju 3, Partiju 4 i Partiju 5 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 128/2014 - Rezervni delovi za održavanje putnih prelaza i elektronskih senzora, po partijama, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javne nabavke male vrednosti br. 124/2014 - Usluge regeneracije i popravke delova i uređaja stabilnih i mobilnih postrojenja za održavanje voznih sredstava, po partijama, za Partiju 1, Partiju 4 i Partiju 5

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 132/2014 - Petrolej

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 46/2014 - Usluge opravke pneumatske opreme i uređaja u sistemu kočnice, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 44/2014 - Računari i računarska oprema, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 48/2014 - Ulja i maziva, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 16 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 130/2014 - Radovi na renoviranju i adaptaciji utovarno-istovarnih rampi, manipulativnih prostora i pristupnih puteva

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 88/2014 - Usluge održavanja sredstava unutrašnjeg transporta, mašina i opreme, po partijama, za Partiju 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 121/2014 - Sredstva za higijenu voznih sredstava i čišćenja otpadnih voda, po partijama, Partija 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 51/2014 - Usluge regeneracije i servisiranja delova, uređaja, sklopova i opreme Z-1 kola, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 54/2014 - Toneri, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 8

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 39/2014 - Mostovska hrastova impregnisana građa, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavk male vrednosti br. 109/2014 - Usluge revizije finansijskih izveštaja

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 106/2014 - Rezervni delovi iz uvoza za TMD Geismar

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 95/2014 - Usluge opravke delova i sklopova DMV serije 711, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 74/2014 - Rezervni delovi za srednju opravku 710-006, za Partiju 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 92/2014 - Opšti, potrošni i elektro materijal za putnička kola, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 99/2014 - Usluge remonta kočione opreme RK-1, popravke kočionih uređaja na železničkim vozilima, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 53/2014 - Plombe

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 97/2013 - Materijal za radove na gornjem stroju, i to prag prethodno napregnuti betonski na predmontiranim elastičnim pričvršćenjem, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 105/2014 - usluge atestacije baždarenja i registracije uređaja i sklopova

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 70/2014 - regeneracija stakla za putnička kola

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 91/2014 - klizni ležajevi

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 37/2014 - Usluge održavanja infrastrukturnih objekata, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 23/2014 - Usluge prenosa, utovara, pretovara, istovara i drugo i usluga obezbeđenja pretovara kola i popravke tovara, u otvorenom postupku, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 21/2014 - isporuka opreme sa uslugom montaže na "Sistemu za nadzor i selektivnu kontrolu izolovanosti elektroenergetske n.n mreže i instalacije" u žel.st. Vukov Spomenik, u otvorenom postupku  

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 14/2014 - Zaštitna oprema, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 2, Partiju 3 i Partiju 4  

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 79/2014 - Usluga opravke uređaja za grejanje i hlađenje  

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 85/2014 - Usluga regeneracije brizgaljki za dizel električne lokomotive 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 84/2014 - Opravka električne opreme modernizovanih električnih lokomotiva  

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 54/2014 - Zaustavne papuče za šine UIC 60 (plave) 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 64/2014 - Sanacija ulazno - izlaznih koloseka objekta hale za održavanje EMV-Zemun 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 9/2014 - tucanik eruptivnog porekla sa prevozom sa gradilište u količini od 4.000 m3 za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge beograd-bar i to od resnika do valjeva, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 13/2014 - zvrđenje radova na gornjem stroju pruge od km 49+300 do km 49+350 i od km 50+100 do km 51+370, za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge beograd - bar i to od resnika do valjeva, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 2/2014 - Nabavka geotekstila (400 g/m2 širine 4 m) sa prevozom na gradilište, u količini od 5.500 m2 za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge Beograd-Bar i to od Resnika do Valjeva, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 4/2014 - Nabavka šljunka sa utovarom u železnički vagon u najbližoj železničkoj stanici, u količini od 4.500 m3 za uspostavljanje saobraćaja na delu pruge Beograd-Bar i to od Resnika do Valjeva, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 24/2014 - Popravka delova i usluge za srednju opravku DMV serije 812/814-305, po partijama, za Partiju 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 28/2014 - Sredstva za higijenu voznih sredstava i čišćenja otpadnih voda, po partijama, za Partiju 3 i Partiju 5

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 13/2014 - Rezervni delovi za održavanje AS uređaja

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 55/2013 - Opruge primarnog ogibljenja, gumenometalnih elemenata, hidrauličnih amortizera sekundarnog ogibljenja za sve vrste vučenih i vučnih vozila, u otvorenom postupku, po partijama, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 51/2013 - Usluge opravke i testiranja kočne i pneumatske opreme, u otvorenom postupku, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 116/2013 - Nabavka opreme, alata, delova i komponenti za održavanje dizel motornih vozila serije 711 iz preostalih sredstava EUROFIME, u otvorenom postupku, po parijama, za Partiju 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 i 14

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Partija 2 javne nabavke br. 120/2013 - delovi kočnice, kočne opreme i opreme za probu i dijagnostiku, u otvorenom postupku, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS