ŽELEZNICE SRBIJE
Obaveštenja o zaključenim ugovorima

Javne nabavke

Obaveštenje

Javna nabavka br.25/2015 – Nabavka betonskih pragova, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE
Javna nabavka male vrednosti br.2/2015 –Usluge Microsoft licence

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 54/2015 Partije 1,3,9,11,17,23,25,34 -  Nabavka ulja i maziva u otvorenom postupku, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka 55/2015 - Nabavka električne energije - Nabavka za izbor snadbevača sa potpunim snadbevanjem i ugovaranje isporuke električne energije (komercijalno snadbevanje) za potrebe napajanja električne vuče i ostale službene potrošnje u sistemu  "ŽS" ad

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE
Javna nabavka male vrednosti br.1/2015 – Usluge tehničkog pregleda izgrađenih kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u železničkoj stanici Beograd Centar-Faza I

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka 24/2015–  Nabavka šina, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 54/2015 Partije 2, 12,13,14,15,21,26,28,29,31,36 -  Nabavka ulja i maziva u otvorenom postupku, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 20/2015 - Usluge izrade reda vožnje, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.15/2015 –  Nabavka herbicida, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.113/2014 – Nabavka kompletnih skretnica 49E1-R200-6⁰ na drvenim pragovima i kontrašina tipa 49E1 kvaliteta 260, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.109/2014 – Usluga redovne opravke 15 putničkih kola, u otvorenom postupku, po partijama, Partija 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.105/2014  - Nabavka usluge remonta osovinskih sklopova voznih sredstava, u otvorenom postupku, po partijama, Partija 1  

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 1/2015 - Nabavka dobara za osposobljavanje depoa u Zemunu za održavanje EMV-a STADLER, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za Partiju 8

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 1/201 5 - Nabavka dobara za osposobljavanje depoa u Zemunu za održavanje EMV-a STADLER, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za Partija 3 i Partija 7

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 103/2014 - Nabavka zupčanika za vozna sredstva, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 123/2014 - Nabavka rezervnih delova za tekuće održavanje klima uređaja Webasto, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 4/2015 – Nabavka evrodizela za vuču vozova, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.115/2014 - Nabavka kompletne dvostruke kolosečne veze na drvenim pragovima, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 121/2014 -  Nabavka kompletnih skretnica 49E1-R200-6⁰ na drvenim pragovima, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 6/2015 -  usluge održavanja drumskih vozila, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka 2/2015 – Nabavka uglja, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti 190/2014 –  Nabavka filtera za sva vozna sredstva, za Partiju 1 I Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 209/2014 -  Usluge popravke agregata I delova lokomotive 666-003, za Partija 1 i Patija 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 192/2014 -  Usluge zamene monoblok točkova na 12 osovinskih sklopova lokomotiva serije 461

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 28/2015 - Usluga sanacije srednjenaponskog kablovskog voda 10kV TS "Lapovo Dezinfekciona " i sanacija tri srednjenaponska kablovska rastavljača u 10 kV TS “Lapovo Vodostanica”

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 207/2014 - Nabavka delova za opravku DMK 710-010, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 30/2015 - Nabavka telegrafsko-teleprinterske računarske opreme

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 208/2013 - Nabavka stakla za sva vučna vozila I putnička kola, za Partija 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 22/2014 - Nabavka usluge remonta ZF menjača (ZF 4WG-65II) sa mašine 08-32 br. 2276 sa nabavkom i ugradnjom delova, remonta prenosnika snage sa mašine 09-32CSM br.2288 i remonta menjača AK 6-80 sa biračem na mašini 08-32 br. 2089 i remonta birača na mašini 07-32 br.1810, u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, za Partije 2 i 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 105/2014 - Nabavka usluge remonta osovinskih sklopova voznih sredstava, u otvorenom postupku, Partija 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 7/2014 - Nabavka pružnih telekomunikacionih i signalnih kablova i montažnog materijala za kablove, u otvorenom postupku, Partija 1 i Partija 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif   Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 11/2014 - Nabavka polarizovanog relea za uređaje putnog prelaza i relejne grupe motornog brojača osovina, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 22/2014 - Kočni umeci od kompozitnog materijala, u otvorenom postupku, Partija 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti 205/2014 – Nabavka delova za opravku DMV 812/818-015, Partija 1, Partija 2, Partija 3 i Partija 4

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 31/2015  - Nabavka pokaznih instrumenata i elektro uređaja za rad mehanizacije

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 9/2015  - Nabavka radova na popravci krova radionice ZOVS-a u Novom Sadu

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 4/2015 – nabavka materijala za održavanje putnih prelaza

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 112/2014  - Nabavka zaštitne opreme – zaštitne rukavice kožne univerzalne, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.119/2014 – Nabavka i isporuka na gradilište pričvrsnog kolosečnog pribora tipa "K" za drveni prag i šinu tipa 49E1, spojnog kolosečnog pribora tipa "K" za drveni prag i šinu tipa 49E1 i nabavka, obrada i isporuka na gradilište kolosečnog pribora za putni prelaz u nivou sa kontrašinama, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br.21/2015 – Rezervni delovi za održavanje i servisTMD, Partija 1 i Partija 4

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br.210/2014 – Delovi za opravku DMV 812/814-306, Partija 1, Partija 2, Partija 4, Partija 6 i Partija 7 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif 
Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br.21/2015 – Rezervni delovi za održavanje i servisTMD, Partija 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka 118/2014 – Nabavka tucanika za zastor pruga krečnjačkog porekla, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti 14/2015 –  Delovi za mehaničke SS uređaje - skretničke brave, za Partija 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 111/2014 -  Nabavka opreme i delova za održavanje spoljnih SS uređaja, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti 181/2014–  Uključno isključne tačke i G relea za putne prelaze

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 194/2014 - Usluge opravke delova i sklopova DMV serije 711 - usluga opravke osovinskih prenosnika

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 116/2014 - Nabavka radova za rekonstrukciju kolosečnih kapaciteta u stanici Beograd za ostvarivanje direktnih vožnji vozova sa pruge Beograd - Niš na prugu Topčider - Rasputnica "Pančevački most" i obezbeđenje sigurnog i bezbednog saobraćaja vozova na ulaznom delu stanice Beograd, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti 195/2014– Nabavka delova elektrovuče za EMV i elektrolokomotive po partijama, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka 57/2014– Nabavka delova elektrovuče za EMV i elektrolokomotive po partijama, u otvorenom postupku,  za Partija 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 149/2014 – Usluge regeneracije brizgaljki za dizel električne lokomotive, za Partiju 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 225/2014 - Radovi kopanja i polaganja kablova za realizaciju rekonstrukcije kolosečnih kapaciteta u stanici Beograd za ostvarivanje direktnih vožnji sa pruge Beograd - Niš na prugu Topčider - Rasputnica Pančevački most

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka 57/2014– Nabavka delova elektrovuče za EMV i elektrolokomotive po partijama, partija 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti  217/2014 –  usluge održavanja viljuškara

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti  16/2015 –  Autogume

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti  176/2014 –  Materijal i rezervni delovi za preglede i servis TMD-a

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka 9/2014–  skretničke elektropostavne sprave i prateća oprema , u otvorenom postupku, za Partiju 1

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.17/2014 – Nabavka radova na sanaciji oštećenog dela pruge Ruma - Šabac - Rasputnica Donja Borina - Državna granica od km 22+460 do km 62+018, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br.169/2014 – Nabavka materijala  za održavanje elektrovučnih postrojenja, postrojenja za sekcionisanje i transformatorskih stanica 10/0,4 i 20/0,4 kv i nabavka elektronskih komponenti,  Partija 1 I Partija 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 22/2014 - Nabavka radova na sanaciji oštećenog dela pruge Ruma - Šabac - Rasputnica Donja Borina - Državna granica - sanacija propusta na km 39+130, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.93/2014 – Nabavka usluge istovara i formiranja deponije tucanika za količinu od 25.000 m³, koji se nabavlja iz kredita EBRD 4, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br.7/2015 – Klizači pantografa

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 5/2015 - Nabavka građevinskih radova na sanaciji kolovoza na putnim prelazima

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 8/2015 – Radovi na pripremi temelja kotlarnice u radionici ZOVS Lajkovac

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 179/2014 – Sanacija objekata donjeg stroja (sanacija mosta na km 82+075 pruge Lapovo - Kraljevo - Đeneral Janković- Državna granica)

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 197/2014 – Usluge remonta osovinskih sklopova vučenih vozila

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 6/2015 – Nabavka materijala za održavanje spoljnih SS uređaja

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Јavnа nabavkа male vrednosti br. 207/2014 – Delovi za opravku DMK 710-010, Partija 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 183/2014 - Usluge regeneracije i popravke delova i uređaja stabilnih i mobilnih postrojenja za održavanje voznih sredstava, Partija 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 120/2014 – Usluge atestacije, baždarenja i reatestacije, po partijama

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 206/2014 – Delovi za opravku lokomotiva 666-003

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosi br.219/2014 – Radovi na sanaciji kosina, Partija 1 i Partija 2 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 1/2015 – Nabavka rezervnih delova za potrebe održavanja računara

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 229/2014 – Kancelarijski nameštaj

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 178/2014 - Rezervni delovi DMV 710, za Partiju 2 i Partiju 4

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.86/2014 – Nabavka opreme, alata, delova i komponenti za održavanje dizel motornih vozila serije 711, u otvorenom postupku, za Partiju 1 i Partiju 3 

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 72/2014 - nabavka radova na adaptaciji dela, za Partiju 1, Partiju 2 i Partiju 3

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 79/2014 - Usluge špediterskih troškova, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br.86/2014 – Nabavka opreme, alata, delova i komponenti za održavanje dizel motornih vozila serije 711, u otvorenom postupku, za Partiju 7

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 5/2014 - Nabavka skretnica 49 E1 R 300-6° montirane na betonskim pragovima, u otvorenom postupku

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka br. 48/2014 – Ulja i maziva po partijama, u otvorenom postupku, za Partiju 19

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 204/2014 – Usluge remonta birača napona na lokomotivama serije 441

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 178/2014 - Rezervni delovi DMV 710, za Partiju 1, Partij 3, Partiju 5, Partiju 6

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 120/2014 - Usluge atestacije, baždarenja i reatestacije, za Partiju 4

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 203/2014 –Usluge popravke komponenti kočnih sistema i pneumatske opreme, za Partija 1 I Partija 2

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif  Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 182/2014 - Rezervni delovi i komponente za železničke dispečerske sisteme  

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 208/2014 – Usluge opravke obrtnog postolja lokomotive 641-327

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

Javna nabavka male vrednosti br. 193/2014 - Usluge zamene bandaža 12 osovinskih sklopova lokomotiva serije 444

Data/Images/icon_pdf1_no5.gif

IZDVAJAMO
NAJAVE DOGAĐAJA
VESTI
RED VOŽNJE
NAJNOVIJA "PRUGA"
LOKACIJA TERETNIH KOLA
MEDIJA CENTAR
ŠARGANSKA OSMICA
TURISTIČKI VOZ "ROMANTIKA"
PLAVI VOZ
 
© Železnice Srbije 2006 | produced by MASSVision, powered by cMASS